Vážení členové České neurochirurgické společnosti, dámy a pánové,

dovolte, abych vás oslovil jménem svým i jménem výboru České neurochirurgické společnosti. Na začátku nového roku je příležitost zrekapitulovat, co z pohledu naší odborné společnosti přinesl rok 2019. Výbor se sešel v průběhu roku celkem 4x a na svých schůzích, ale také operativně on-line dle potřeby, řešil poměrně rozsáhlou agendu.

Úhrady neurochirurgické péče

V minulých letech jsme se podíleli na programu DRG-Restart. V roce 2019 však byla již naše další snaha o pozitivní vliv na nastavení úhrad pro neurochirurgii marná. ÚZIS již pracuje s hotovými vstupními daty. Nicméně i nadále je třeba tento proces sledovat, protože i v rámci příprav na spuštění systému může vzniknout situace, kterou budeme moci ovlivnit v náš prospěch. Probíhají přípravy nového kódu na spinální endoskopie, 3-D kostní implantáty a na úhradu Gliolanu.

Vzdělávání

V druhé polovině roku 2019 konečně vyšla Vyhláška MZČR, která kromě již dříve etablovaného Specializačního vzdělávání v neurochirurgii (54 měsíců) též konečně definovala Základní kmen (30 měsíců) včetně zkušebních otázek. Přesto se text poslední Vyhlášky jeví nekompletní, především právě v absenci popisu povinností v rámci Základního kmene. Tuto věc budeme řešit.

Základní kmen se bude zkoušet dvakrát ročně, v roce 2020 to bude 23.4. v rámci hradeckého kurzu a 07.12. v rámci specializační atestace ve FN Královské Vinohrady. Specializační oborová rada (SOR) letos sídlí na 3.LF UK a jejím předsedou je prof.Haninec.

V prosinci 2019 proběhly specializační atestace v Plzni. Z jedenácti adeptů jich bylo deset úspěšných.

Úspěšná stáž u dr. Choutky v USA byla i v roce 2019 nabídnuta vybranému zájemci a její uskutečnění je naplánováno i pro rok 2020. Dr.Choutkovi patří velké poděkování.

Spondylochirurgie a další

Neurochirurgická odbornost čelí (podle očekávání) stále více tlaku jiných odborných společností, které se snaží převzít určité portfolio z našeho spektra. Protestovali jsme společně s Ortopedickou a Spondylochirurgickou společností u pojišťoven, ČLS, MZ i kraje proti působení určité skupiny algesiologů, kteří provádějí tzv. endoskopické výkony v páteřním kanále. Mají na tento výkon dokonce vlastní kód. Bohužel žádná z oslovených institucí nemá s poskytováním této péče algesiology problém. Kardiologové se zase snaží převzít kontrolu nad ischemickými mozkovými cévními příhodami. Zde se naštěstí naší společnosti společně s neurology a invazívními radiology podařilo tento trend neutralizovat, alespoň pro tuto chvíli. Spondylochirurgická společnost zavádí svoji atestaci, která má být nádstavbou nad neurochirurgií, ortopedií nebo traumatologií. Věstník MZ s vyhláškou týkající se této nádstavbové atestace vyšel již v roce 2015, nyní se jej Spondylochirurgická společnost snaží uvést v život. Výbor ČNCHS nikdy o této vyhlášce nejednal a nedal k tomuto postupu  souhlas. Souhlas k tomuto postupu byl dán za neurochirurgii členy výboru Spondylochirurgické společnosti – neurochirurgy. V této chvíli vedeme složitá jednání jak dosáhnout kompromisu a ponechat neurochirurgii co nejvíce kompetencí .

Spolupráce s EANS

Od ledna 2019 se stal reprezentantem ČR v Trainining Committee EANS prof.Sameš. Přihlášky do kurzu EANS je proto nyní potřeba směřovat na něj. Kromě prof.Sameše je nadále pravidelně zván jako lektor na kurzy EANS také prof.Netuka a prof.Smrčka. Kromě lektorů máme v cyklech EANS kurzů také velký počet českých participantů. Za zmínku stojí úspěšná organizace kurzu EANS v září 2019 v Brně. V Brně se také v listopadu konal již 3. EANS Hands-on Cadaver workshop, který je naplánován i na rok 2020. Momentálně máme jako Češi v EANS dobré renomé. Aktivní účast na dění EANS je určitě ku prospěchu každému členovi naší společnosti i naší společnosti jako takové. Výbor ČNCHS doporučuje svým členům stát se individuálními členy EANS. Členství pro neatestovaného neurochirurga včetně on-line Acta Neurochirurgica stojí 75 EUR, pro atestovaného dvojnásobek.

Akce s podporou ČNCHS

V roce 2019 proběhlo několik akcí se záštitou ČNCHS, které můžeme všechny označit za úspěšné. Chronologicky se jednalo o Kuncův memoriál, hradecký Postragduální kurz v neurochirurgii, Mikrovaskulární kurz v Českých Budějovicích, Výroční kongres ČNCHS ve Tvoršovicích a Brněnské neurochirurgické dny v Lednici. Z každé akce pod záštitou ČNCHS získává společnost 20 000 Kč. Ke cti organizátorů Výročního kongresu je potřeba říci, že dobrovolně přispěli do společné kasy dvojnásobnou částkou.

Pro rok 2020 se plánují opět tradiční akce (Kunc, Hradec, BND). Výroční kongres letos pořádá Neurochirurgická klinika USA v termínu 4.-6.11.2020. Kromě těchto tradičních akcí plánujeme ve spolupráci s chorvatskou a švýcarskou neurochirurgickou společností Chorvatsko-švýcarsko-český kongres , který se bude konat 24.-26.9.2020 v chorvatské Vodici. Rád bych vyzval české neurochirurgy (muže i ženy) k hojné účasti na této atraktivní akci s významnými zahraničními hosty.

Ostatní

Čestnými členy ČNCHS se v roce 2019 stali prof.Stejskal a emeritní primáři Paleček a Choc.

Dotace na Petrovu cenu (nejlepší publikace od autora do 35 let) byla zvýšena na 35 000 Kč z české strany a na 10 000 ze slovenské strany. Vyzývám nejen mladé autory k publikační aktivitě.

Bohužel na kongrese WFNS v Pekingu nevyšla nabídka ČNCHS na uspořádání WFNS kongresu 2023 v Praze.

Je potřeba poděkovat hradeckému týmu za zvýšenou kvalitu našich webových stránek a za kontinuální péči o ně.

Vážení přátelé,

dovolte, abych vám do následujícího roku 2020 popřál především hodně zdraví, úspěchů a osobní spokojenosti. Čeká nás opět náročné období, které bude vyžadovat značné úsilí každého z nás.

Váš Martin Smrčka

Brno, 16.1.2020

Prof.MUDr.Martin Smrčka, Ph.D., MBA

Prezident České neurochirurgické společnosti ČLS JEP


Partner ČNCHS

Hlavní partner

https://www.jnj.com

BoneCare_for_the_futureDPS_jj_hrz_RGB             www.bonecare.cz