Cenu J. E. Purkyně 2021. získal Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA

Předání nejvyššího lékařského  ocenění, udělovaného každoročně ČLS JEP se uskutečnilo na zámku v Libochovicích 16. 6. 2021 v rámci 63. Purkyňova dne. Pozvané hosty přivítalo lovecké trio, akci řídil prof. V. Palička, místopředseda ČLS  a cenu laureátovi předal prof. Š. Svačina, předseda ČLS JEP. O kulturní úroveň se postaral klavírista M. Novák. Předání ceny posloužilo i charitě pro Konto Bariéry.

Prof. E. Zvěřina  se více  než 60 let odborného života  věnuje 2 tématům. Výzkumu základních nervových funkcí u člověka a zavádění nových diagnostických a operačních metod v neurochirurgii.  Začal 1954 již za středoškolských let ve Fyziologickém ústavu ČSAV, pak jako student Vojenské lékařské akademie v Hradci králové a od  1961 do roku 1997 jako vedoucí  laboratoře, zástupce a  přednosta Neurochirurgické kliniky 1. LF UK v  ÚVN v Praze. Dosud pracuje  na Neurochirurgické klinice 3. LF UK ve FN  K. Vinohrady a na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK ve FN v Motole.  Po profesorech Z. Kuncovi a R. Petrovi, kteří v Československu neurochirurgii založili, E.  Zvěřina se  u nás stal v 70. letech iniciátorem moderní neurochirurgie, kterou charakterizuje mikroneurochirurgická operační technika,  monitorování  nervových funkcí a od 90. let chirurgie lební baze. Patří mezi  zakladatele  mikrochirurgického stehu nervů bez napětí nejen u nás, ale i ve světě. Dokládá to jeho monografie s L. Stejskalem z 1979. Jeho škola moderní chirurgie hlavových, periferních nervů a brachiálního plexu pokračuje  na Neurochirurgické klinice 3. LF UK.

Nejdůležitější součástí   předání Ceny  byly  4 referáty o laureátovi.  MUDr. Jiří Paleček a  prof. Josef Syka, označili prof. Zvěřinu jako zakladatele  výzkumu a klinické neurofysiologie v neurochirurgii. Již v 60 letech se  prioritně podílel na stanovení rychlosti vedení nervů u člověka a zavedl kvantitativní  počítačové metody do hodnocení  elektrofysiologických funkcí a monitorování funkce při operacích. Prof.  David Netuka  zhodnotil jubilantovo  37 let  budování   Neurochirurgické kliniky LF v ÚVN. Prof. Pavel Haninec pojednal o  prof.  Zvěřinovi  jako zakladateli mikroneurochirurgie u nás. Za mezinárodní izolace jí  po  1968 u nás zavedl do většiny oboru. Patřil mezi  první, kdo úspěšně  začali  operovat v mozkovém kmeni. Prof. Jan Plzák a  prof. Jan Betka vyzdvihli podíl prof. Zvěřiny na vzniku interdisciplinárního oboru chirurgie lební baze. Od 1990 se na jejím vzniku podílel nejen doma, v ÚVN, ale i mezinárodně.   Od 1998 se také podílel na vzniku pracoviště chirurgie lební baze na ORL klinice ve FN v Motole. Prof. Zvěřina  tak u nás zahájil nejmodernější interdisciplinární léčbu procesů lební  baze. Např. operací vestibulárních schwannomů, kterých  operoval víc než 1000,  meningiomů, glomus tumorů i prvních   implantací  sluchových náhrad do kmene. Jubilant se významně podílí doma i mezinárodně na organizaci odborného života. Od 1990 byl spoluzakladatelem Společnosti pro neurovědy ČLS JEP, ve stejné době se stal místopředsedou  a  21 let byl členem výboru ČLS JEP. Pracuje ve  Světové federaci neurochirurgických a dalších společností. Některé  spolu zakládal a je jejich čestným členem.  Přednášející vyzdvihli nejen odbornou úroveň, ale i  výtvarný, muzikální a sportovní talent laureáta. Hlavně však jeho celoživotní empatický postoj k nemocným. Závěrečné poděkování laureáta bylo doplněno bohatou obrazovou prezentací. Prof. E. Zvěřina se  stal 3 neurochirurgem (po prof. R. Petrovi a prof. V. Benešovi sen.), kteří  obdrželi Cenu J. E. Purkyně  ČLS JEP. Neurochirurgie  tak patří mezi nejčastěji oceňovaný obor.