Vážení členové České neurochirurgické společnosti,
dámy a pánové,

dovolte, abych vás oslovil jménem svým i jménem výboru České neurochirurgické společnosti. Minulý rok byl pro nás všechny zcela mimořádný. Zažili jsme bezprecedentní období koronavirové pandemie, která významně ovlivnila chod společnosti prakticky na celém světě, Českou republiku nevyjímaje. Po úspěšně zvládnuté první vlně došlo z nejrůznějších důvodů k nezvládnutí vlny druhé a třetí, kterou zde máme do současné doby. Je smutné, že se na zhoršení situace podíleli také někteří známí i méně známí lékaři, kteří svými nezodpovědnými vyhlášeními zásadně ovlivnili postoj významné části našich spoluobčanů k této nebezpečné nemoci. Výbor České neurochirurgické společnosti se svým veřejným prohlášením od těchto stanovisek distancoval.

Koronavirová krize bohužel zásadně ovlivnila a stále ovlivňuje běžnou zdravotní péči.  Elektivní péče je více nebo méně redukována a to i na našich neurochirurgických pracovištích. Všichni čelíme restrikcím prostorovým i personálním. I v těchto podmínkách však dokážeme poskytovat vysoce kvalitní péči. Za to patří poděkování vám všem. Také výbor České neurochirurgické společnosti byl koronavirovým děním zasažen. Místo obvyklých 4 schůzí za rok jsme se sešli loni pouze 3x, v květnu, srpnu a prosinci. Kromě toho jsme projednávali spoustu agendy pomocí mailů, telefonů a hlasováním per rolam.

Významným počinem loňského roku bylo zřízení Sekce akutní neurorehabilitace při České neurochirurgické společnosti. Bude se jednat o platformu, která bude prosazovat plošné zřízení jednotek neurorehabilitační péče pro pacienty se získaným poškozením mozku v bezprostřední návaznosti na neurochirurgická pracoviště. Momentálně máme v sekci již více než 50 členů a v letošním roce jsou v plánu volby do výboru sekce. Děkuji všem, kteří se tohoto dění účastní.

Za z nouze ctnost se dá považovat nalezení společné platformy pro koexistenci se Spondylochirurgickou společností. Tato společnost, z části zastupovaná také některými spondylochirurgy z řad členů neurochirurgické společnosti, dlouhodobě usilovala o kodifikaci vzdělávání v tomto oboru. V roce 2015 se stala formálně spondylochirurgie nadstavbovým oborem mimo jiné nad neurochirurgií, přestože o tomto nikdy nerozhodl výbor naší společnosti. V roce 2020, kdy Spondylochirurgická společnost začala skutečně organizovat atestace z oboru spondylochirurgie, nezbylo než tento fakt akceptovat a začít se aktivně podílet na těchto atestacích. Na základě dohody bude nadále zajištěno alikvótní zastoupení členů neurochirurgické společnosti v orgánech Spondylochirurgické společnosti. Neurochirurgická společnost zároveň deklarovala, že spinální neurochirurgie včetně spondylochirurgie je nedílnou součástí neurochirurgie jako takové.

V roce 2020 pokračoval systém vzdělávání zkouškami základního kmene, které organizovaly jednotlivé lékařské fakulty. V závěru roku pořádala 3.LF (prof.Haninec) specializační atestaci z neurochirurgie. Všech 7 adeptů bylo úspěšných. Bohužel bylo přerušeno postgraduální vzdělávání v rámci oblíbeného hradeckého kurzu a také byly zrušeny všechny kurzy EANS kromě kurzu v Sarajevu v únoru 2020. Je nutné, aby zájemci o tyto kurzy byli nadále ve střehu a včas podávali přihlášky.

Výbor ČNCHS nadále sledoval situaci s vývojem úhrad péče v rámci režimu DRG. Bohužel původní záměr autorů DRG – restart použít skutečná data pro nastavení úhrad vzal z politicko-ekonomických důvodů za své. Výsledné nastavení úhrad bylo nakonec provedeno do značné míry arbitrážně. Pro neurochirurgii to momentálně podle některých modelací nevypadá úplně zle, ale skutečnost ukáže čas. S pojišťovnami se nadále jednalo v souvislosti s nastavením některých nových kódů (3-D kranioplastika, spinální endoskopie).

V minulém roce se zřekli činnosti na poli znalecké v oboru neurochirurgie v rámci svých institucí ÚVN Praha a FN Brno. Tímto aktem již nemáme v ČR instituci, která by působila jako znalec v našem oboru. Všichni soudní znalci z neurochirurgie jsou pouze jednotlivci.

K zásadnímu ovlivnění života České neurochirurgické společnosti v loňském roce došlo tím, že kvůli koronaviru byly zrušeny mnohé odborné a vzdělávací akce. Především neproběhl Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, který měl být pořádán Neurochirurgickou klinikou FN USA. Také neproběhly další důležité akce, na které jsme byli zvyklí a na které se vždy těšíme: Kuncův memoriál, Postgraduální kurz v Hradci Králové a Brněnské neurochirurgické dny. Zrušen byl nakonec i budějovický mikrovaskulární kurz. Neproběhl ani dlouho plánovaný společný kongres české, švýcarské a chorvatské neurochirurgické společnosti v chorvatské Vodici ani News Science and Education in Neurosurgery v Praze. Jedna z mála úspěšných akcí, která proběhla mezi koronavirovými vlnami, byl Spondylochirurgický kongres v Olomouci, pořádaný olomouckou Neurochirurgickou klinikou. Zmínku ještě zasluhuje virtuální kongres EANS, který proběhl namísto původního reálného kongresu v Bělehradě. Došlo zde k odhlasování významné změny – ukončení spolupráce s redakcí Springer. Acta Neurochirurgica tím pádem přestala být odborným časopisem EANS. EANS se dohodla s organizací Eurospine na založení nového časopisu, společného pro obě společnosti – Brain and Spine. Časopis zatím pochopitelně nemá žádný impact faktor, ale vedení EANS má zájem na publikování v něm.

Momentálně je stanoven termín Výročního kongresu České neurochirurgické společnosti na 13-15.10.2021 v Českých Budějovicích. Na jeho uspořádání se bude kromě budějovické neurochirurgie podílet také neurochirurgie FN USA. Termíny dalších akcí zatím nejsou jasné. Sledujte webové stránky naší společnosti, kde se budou aktuální infomace objevovat.

Chtěl bych poděkovat doc.Česákovi a hradeckým kolegům za kvalitní správu webových stránek. Chtěl bych požádat všechna pracoviště i jednotlivce, aby aktivně na webových stránkách cestou našich správců zveřejňovali důležité informace. Chtěl bych poděkovat kolegům z výboru a revizní komise ČNCHS za aktivní a konstruktivní přístup k řešeným problémům.

Moje největší poděkování patří vám všem, členům a členkám České neurochirurgické společnosti. Zasluhujete se za to, že úroveň poskytované neurochirurgické péče v ČR zásadně neutrpěla i přes velmi ztížené pracovní podmínky. Musím bohužel konstatovat, že tento stav asi ještě nějakou dobu potrvá. Jsem si jist, že v sobě nalezneme dostatek vůle a odhodlání nepolevit a pokračovat ve stejné kvalitě i nadále.

S úctou, váš Martin Smrčka

Brno, 18.2.2021

Prof.MUDr.Martin Smrčka, Ph.D., MBA

Prezident České neurochirurgické společnosti ČLS JEP


Partner ČNCHS

Hlavní partner

https://www.jnj.com

BoneCare_for_the_futureDPS_jj_hrz_RGB             www.bonecare.cz