prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

Úvodní slovo prezidenta
ČNCHS

Číst dále  

Úvodní slovo prezidenta ČNCHS

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

Vážení členové České neurochirurgické společnosti, dámy a pánové,

dovolte mi, abych se na prahu roku 2022 s vámi podělil o svoje pocity z rozvoje České neurochirurgické společnosti a také poněkud bilancoval.   Již třetím rokem se nacházíme ve velmi nejistém období kovidové pandemie. Nikomu z nás se v těchto podmínkách nepracuje dobře, všichni čelíme nejrůznějším restrikcím při poskytování naší péče. Již na počátku pandemie jsem na tomto místě vyzýval k tomu, že musíme odolávat tlakům na omezování péče, protože v našem oboru při zásadním podílu akutních a subakutních neurochirurgických pacientů jednoduše nemůžeme přestat. Díky vám všem jsme toho byli schopni. Již dnes máme jasná data a víme, že v našem oboru došlo k poklesu operačních výkonů jen asi o 10%. Chápu to jako důkaz vysoké organizovanosti a kvality péče na neurochirurgických pracovištích napříč Českou republikou. Situace stále není normální, ale nyní víme, že to určitě zvládneme.

číst dále   
 
Výbor České neurochirurgické společnosti se snažil být aktivní i přes nepříznivý efekt společenských restrikcí. V roce 2021 jsme se sešli osobně celkem třikrát (Brno, Praha, České Budějovice), měli jsme (poprvé v historii) schůzí výboru také v podobě on-line telekonference a mnoho problémů jsme řešili po mailu a hlasováním per rollam.
 
Významným počinem loňského roku byly volby do Sekce akutní neurorehabilitace při České neurochirurgické společnosti. Byl zvolen sedmičlenný výbor, který si do čela zvolil  prof. Lippertovou-Grunerovou, místopředsedou je prof. M.Smrčka a sekretářem dr. Fiedler. Za přispění předevších těchto tří jmenovaných byl vypracován komplexní materiál popisující nezbytnost vybudování jednotek akutní neurorehabilitační péče pro pacienty se získaným poškozením mozku v bezprostřední návaznosti na neurochirurgická pracoviště. V současné době jednáme o podpoře tohoto materiálu na politické úrovni.  
 
Spondylochirurgická společnost prosadila svoji atestaci jako nadstavbu nad neurochirurgií již v roce 2015. Stalo se to bez vědomí výboru neurochirurgické společnosti. Zprvu bouřlivá diskuze ohledně vztahu neurochirurgie a spondylochirurgie se v současné době uklidnila. Zdá se, že jsme našli se Spondylochirurgickou společností jakýsi modus vivendi. Aniž bychom rezignovali na naše právo provozovat léčbu onemocnění páteře v plném rozsahu, akceptovali jsme spondylochirurgickou atestaci jako nádstavbu nad neurochirurgií. Jsme si totiž vědomi, že již nyní je moderní spondylochirurgie jasně definovanou subspecializací i v rámci našeho oboru. Nádstavbová atestace ze spondylochirurgie je proto vhodným prostředkem pro zvýšení kvalifikace právě pro ty z nás, kteří se chtějí léčbě onemocnění páteře primárně věnovat. Především pro naše mladé kolegy a rezidenty je důležité zvážit absolvování tohoto nádstavbového programu a získání spondylochirurgické atestace. Pro nás všechny je potom důležité stát se členy Spondylochirurgické společnosti a tím ovlivňovat směřování tohoto oboru. Poněkud nedořešenou problematikou je totiž  perzistence kvót při volbách do výboru Spondylochirurgické společnosti, která v současnosti relativně znevýhodňuje spondylochirurgii praktikující neurochirurgy. Na druhou stranu je dobře, že předsedou Spondylochirurgické společnosti se koncem roku 2020 stal Pavel Barsa z liberecké neurochirurgie. Dohodli jsme se, že předseda Spondylochirurgické společnosti bude napříště zván na schůze výboru ČNCHS pro lepší komunikaci a spolupráci. Tyto nové okolnosti jsme také reflektovali při tvorbě nových otázek ke specializační atestaci z neurochirurgie, které budou vydány v novém věstníku MZ ČR. 3.okruh otázek je ze spondylochirurgie.
Systém postgraduálního vzdělávání v neurochirurgii snad v současné době směřuje k definitivní stabilizaci, i když někteří rezidenti ještě dokončují svoje vzdělávací programy podle zastaralé vyhlášky. Na základě poslední vyhlášky MZ ČR z roku 2019 má neurochirurgie vlastní kmen v délce 30 měsíců a systém specializovaného vzdělávání v délce 54 měsíců. Tato emancipace našeho oboru je velkým úspěchem. Rád bych poděkoval především profesorům Samešovi a Suchomelovi, kteří se s podporou výboru ČNCHS o tento úspěch nejvíce zasloužili. V roce 2021 pokračoval systém vzdělávání zkouškami základního kmene, které organizovaly jednotlivé lékařské fakulty. V závěru roku pořádala LF v Hradci Králové (doc.Česák) specializační atestaci z neurochirurgie. Všech 6 adeptů bylo úspěšných. V letošním roce nás čeká specializační atestace z neurochirurgie dne 5.12.2022 v Ostravě. Předsedou SOR je doc.Lipina. V roce 2021 se opět kvůli kovidu nekonal oblíbený postgraduální kurz v neurochirurgii v Hradci Králové. Na druhou stranu již byly částečně obnoveny teoretické i hands-on EANS kurzy, kterých se účastní také čeští rezidenti. Na této platformě proběhl v listopadu 2021 již IV. ročník EANS Hands-On Step I kurzu v Brně na základní přístupy do nitrolebí. Je nutné, aby zájemci o tyto kurzy byli nadále ve střehu a včas podávali přihlášky.
Výbor ČNCHS nadále sledoval situaci s vývojem úhrad péče v rámci režimu DRG. Bohužel původní záměr autorů DRG – restart použít skutečná data pro nastavení úhrad vzal z politicko-ekonomických důvodů za své. Výsledné nastavení úhrad bylo nakonec provedeno do značné míry arbitrážně. Pro neurochirurgii to momentálně podle některých modelací nevypadá úplně zle, ale skutečnost ukáže čas. S pojišťovnami se nadále jednalo v souvislosti s nastavením některých nových výkonů. V minulém roce byl nově definován kód 3-D kranioplastika a vznikl zcela nový kód spinální endoskopie.
Ve druhé polovině roku 2022 již mohly naštěstí proběhnout některé vzdělávací akce. Nejvýznamnější z nich – Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - proběhl v říjnu 2021 v Českých Budějovicích. Na organizaci této akce se podílela kromě Neurochirurgického oddělení Nemocnice České Budějovice také Neurochirurgická klinika FN U sv.Anny v Brně. Kongresu předcházel tradiční mikrovaskulární kurz. Je potřeba vyjádřit poděkování všem organizátorům za velice vydařený kongres jak po stránce odborné  tak i společenské. ​Další Výroční kongres České neurochirurgické společnosti se bude konat ve dnech 14.-16.11.2022 v Brně v Hotelu Best Western International.
Neurochirurgická klinika FN Brno zde bude slavit 30 let svého založení. Chceme nalákat co nejvíce účastníků a věříme, že kongres bude pro všechny velmi atraktivní.
Chtěl bych poděkovat doc.Česákovi a hradeckým kolegům za kvalitní správu webových stránek. Chtěl bych požádat všechna pracoviště i jednotlivce, aby aktivně na webových stránkách cestou našich správců zveřejňovali důležité informace.

Moje největší poděkování patří vám všem, členům a členkám České neurochirurgické společnosti. Zasluhujete se za to, že úroveň poskytované neurochirurgické péče v ČR zásadně neutrpěla i přes velmi ztížené pracovní podmínky. Musím bohužel konstatovat, že tento stav asi ještě nějakou dobu potrvá. Jsem si jist, že v sobě nalezneme dostatek vůle a odhodlání nepolevit a pokračovat ve stejné kvalitě i nadále.
Rok 2022 je pro ČNCHS rokem volebním. Výročním kongresem v listopadu končí čtyřleté volební období prezidenta společnosti i celého výboru a ve druhé polovině roku 2022 budeme volit korespondenčně výbor nový. Chtěl bych vyzvat členy České neurochirurgické společnosti, aby na volbě aktivně participovali a zvolili si kvalitní a kompetentní zástupce  do výboru nového.
Neurochirurgie není jen práce, ale je to i umění a věda. Vědou se ale stává nikoliv jen prostým provozováním neurochirurgické praxe, ale aktivním vědeckým přístupem s cílem publikování výzkumných dat a vědeckých závěrů. Již na výročním kongrese v Tvoršovicích v roce 2019 jsem prezentoval data, ze kterých vyplývá naše slabá konkurenceschopnost při srovnání vědeckých výsledků (rozuměj kvalitních impaktovaných publikací) českých neurochirurgických pracovišť s vyspělou Evropou. Bohužel tento náš deficit stále trvá. Jednou z cest jak dosáhnout zlepšení na tomto poli je mezioborová a multicentrická spolupráce. Výbor české neurochirurgické společnosti ve snaze podpořit výzkumné a publikační aktivity mladých neurochirurgů do 35 let výrazně zatraktivnil Petrovu cenu za nejlepší publikaci v oboru neurochirurgie. Vítěz si odnese cestovní grant ve výši 2000 EUR.
Závěrem mi dovolte poděkovat kolegům z výboru a revizní komise ČNCHS a také ze sekce akutní neurorehabilitace za aktivní a konstruktivní přístup k řešeným problémům a za podnětnou spolupráci. Největší poděkování patří vám všem, členům a členkám České neurochirurgické společnosti i členům Sekce akutní neurorehabilitace ČNCHS. Zasluhujete se o to, že úroveň poskytované neurochirurgické péče v ČR zásadně neutrpěla i přes velmi ztížené pracovní podmínky. Věřím, že v letošním roce již budeme mít více prostoru pro společná setkání při různých vzdělávacích i společenských akcích. Dokázali jsme si, že není nad vstřícnou a přátelskou diskuzi mezi přáteli při osobním setkání.
S úctou

váš Martin Smrčka

Brno, 27.1.2022

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Prezident České neurochirurgické společnosti ČLS JEP

Hlavní partneři webu České neurochirurgické společnosti

za podporu děkujeme společnostem