INFORMACE K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE V OBORU

NEUROCHIRURGIE konané 18.5. a 6.12.2021

garant oboru doc. MUDr. Tomáš Česák, Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 

Přístup k atestační zkoušce

  • K vykonání atestační zkoušky je možné se přihlásit podle všech platných vzdělávacích programů (VP) vyd. v r. 2005, 2009/2010, 2011, 2015 dle jejich platnosti v době zařazení a možnosti si program změnit časově kupředu. Je třeba splnit všechny požadavky daného VP jak v teoretické, tak v praktické části a to včetně kmene. Jednotlivé VP nelze kombinovat. V případě podané přihlášky podle VP 2019 je třeba mít doloženo Rozhodnutí o uznání praxe z předchozích VP oboru Nukleární medicína udělené MZ ČR. V tomto případě nelze přecházet bez rozhodnutí ohledně praktické a teoretické části.
  • Řádně vyplněnou přihlášku, včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných kurzů s požadovanými přílohami zašlete nejpozději do 17.3.2021 (5.10.2021) – datum odeslání na adresu: Lékařská fakulta v Hradci Králové, Odd. specializačního vzdělávání lékařů (SVL), Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové, viz kontakty lfhk.cuni.cz

V době podání přihlášky je třeba mít vše, tj. povinnou praktickou i teoretickou část konkrétního vzdělávacího programu, splněno.

  • Viz Novela zákona 67/2017, § 21 Atestační zkouška (2): Předpokladem pro přihlášení k atestační zkoušce je splnění všech požadavků stanovených prováděcím právním předpisem a příslušným vzdělávacím programem; splnění těchto požadavků posoudí ministerstvo, popřípadě pověřená organizace.
  • Viz Vyhláška 282/2019, o zkouškách, část Atestační zkouška § 8 Přihláška k atestační zkoušce
    (1) Uchazeč podává přihlášku k atestační zkoušce ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, nejpozději 60 dnů před termínem jejího konání.

Specializační stáže v posledním roce výcviku

VP je vyžadována specializační stáž před atestací v rozsahu 2 měsíců. Oborová rada určila, že lékař absolvuje 1 měsíc na klinice s akreditací JRAAC EANS (UEMS), tj. ÚVN nebo FN Bohunice. Cave: nutné zkontrolovat vyhlášku, dle které se atestant hlásí, v poslední verzi povinnost zrušena.

Dále 1 měsíc tam, kde se bude atestační zkouška konat, tedy na Neurochirurgické klinice FN v Hradci Králové. Termíny stáží budou vyhlášeny v dostatečném předstihu. Do Fakultní nemocnice v Hradci Králové se hlaste přímo na sekretariát kliniky, kontakt: pí Jana Brožová, brozovaj@lfhk.cuni.cz, tel. 495 832 550.

 

Termín a místo konání

  • Praktická část atestační zkoušky, operační výkon, bude organizována během měsíční předatestační stáže, kterou bude FN HK pořádat – výše uvedeno. Praktická část zkoušky může být vykonána až po podání a kontrole správnosti přihlášky k atestaci. V případě úspěchu bude lékař pokračovat v části teoretické, která proběhne 18.5.2021 (6.12.2021).

Další potřebné konkrétní informace, mj. i o poplatku za zkoušku, obdržíte v Pozvánce ke zkoušce zasílané 30 dní před dnem atestací.

 

Otázky k atestaci