prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA

prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA

Cenu J. E. Purkyně 2021. získal Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA

Předání nejvyššího lékařského  ocenění, udělovaného každoročně ČLS JEP se uskutečnilo na zámku v Libochovicích 16. 6. 2021 v rámci 63. Purkyňova dne. Pozvané hosty přivítalo lovecké trio, akci řídil prof. V. Palička, místopředseda ČLS  a cenu laureátovi předal prof. Š. Svačina, předseda ČLS JEP. O kulturní úroveň se postaral klavírista M. Novák. Předání ceny posloužilo i charitě pro Konto Bariéry.

Prof. E. Zvěřina  se více  než 60 let odborného života  věnuje 2 tématům. Výzkumu základních nervových funkcí u člověka a zavádění nových diagnostických a operačních metod v neurochirurgii.  Začal 1954 již za středoškolských let ve Fyziologickém ústavu ČSAV, pak jako student Vojenské lékařské akademie v Hradci králové a od  1961 do roku 1997 jako vedoucí  laboratoře, zástupce a  přednosta Neurochirurgické kliniky 1. LF UK v  ÚVN v Praze. Dosud pracuje  na Neurochirurgické klinice 3. LF UK ve FN  K. Vinohrady a na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK ve FN v Motole.  Po profesorech Z. Kuncovi a R. Petrovi, kteří v Československu neurochirurgii založili, E.  Zvěřina se  u nás stal v 70. letech iniciátorem moderní neurochirurgie, kterou charakterizuje mikroneurochirurgická operační technika,  monitorování  nervových funkcí a od 90. let chirurgie lební baze. Patří mezi  zakladatele  mikrochirurgického stehu nervů bez napětí nejen u nás, ale i ve světě. Dokládá to jeho monografie s L. Stejskalem z 1979. Jeho škola moderní chirurgie hlavových, periferních nervů a brachiálního plexu pokračuje  na Neurochirurgické klinice 3. LF UK.

Nejdůležitější součástí   předání Ceny  byly  4 referáty o laureátovi.  MUDr. Jiří Paleček a  prof. Josef Syka, označili prof. Zvěřinu jako zakladatele  výzkumu a klinické neurofysiologie v neurochirurgii. Již v 60 letech se  prioritně podílel na stanovení rychlosti vedení nervů u člověka a zavedl kvantitativní  počítačové metody do hodnocení  elektrofysiologických funkcí a monitorování funkce při operacích. Prof.  David Netuka  zhodnotil jubilantovo  37 let  budování   Neurochirurgické kliniky LF v ÚVN. Prof. Pavel Haninec pojednal o  prof.  Zvěřinovi  jako zakladateli mikroneurochirurgie u nás. Za mezinárodní izolace jí  po  1968 u nás zavedl do většiny oboru. Patřil mezi  první, kdo úspěšně  začali  operovat v mozkovém kmeni. Prof. Jan Plzák a  prof. Jan Betka vyzdvihli podíl prof. Zvěřiny na vzniku interdisciplinárního oboru chirurgie lební baze. Od 1990 se na jejím vzniku podílel nejen doma, v ÚVN, ale i mezinárodně.   Od 1998 se také podílel na vzniku pracoviště chirurgie lební baze na ORL klinice ve FN v Motole. Prof. Zvěřina  tak u nás zahájil nejmodernější interdisciplinární léčbu procesů lební  baze. Např. operací vestibulárních schwannomů, kterých  operoval víc než 1000,  meningiomů, glomus tumorů i prvních   implantací  sluchových náhrad do kmene. Jubilant se významně podílí doma i mezinárodně na organizaci odborného života. Od 1990 byl spoluzakladatelem Společnosti pro neurovědy ČLS JEP, ve stejné době se stal místopředsedou  a  21 let byl členem výboru ČLS JEP. Pracuje ve  Světové federaci neurochirurgických a dalších společností. Některé  spolu zakládal a je jejich čestným členem.  Přednášející vyzdvihli nejen odbornou úroveň, ale i  výtvarný, muzikální a sportovní talent laureáta. Hlavně však jeho celoživotní empatický postoj k nemocným. Závěrečné poděkování laureáta bylo doplněno bohatou obrazovou prezentací. Prof. E. Zvěřina se  stal 3 neurochirurgem (po prof. R. Petrovi a prof. V. Benešovi sen.), kteří  obdrželi Cenu J. E. Purkyně  ČLS JEP. Neurochirurgie  tak patří mezi nejčastěji oceňovaný obor.